Nytt kurs i mestring av tinnitus for hørselshemmede

Basert på kognitiv terapi. Oppstart våren 2017.

Våren 2017 starter en ny runde med kurs i mestring av tinnitus for hørselshemmede ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHB). Det holdes åtte ukentlige samlinger à to timer. Henvisninger mottas fortløpende, og dato for oppstart fastsettes når nok deltagere er påmeldt kurset.

– Kurset er for personer som strever med følgeplager til tinnitus, som dårlig søvn, nedstemthet, stress og andre plager. Deltagerne må være motivert for å se nærmere på egne reaksjonsmønstre og prøve ut nye strategier for å håndtere tinnitus på en mer hensiktsmessig måte. For å få utbytte av kurset, må man regne med å sette av tid til dette arbeidet hver dag, sier psykiatrisk sykepleier og kursansvarlig ved NBHP, Jenny Florence Meling.

Det legges opp til aktiv deltagelse, og det blir gitt hjemmeoppgaver som skal løses mellom samlingene.

Basert på kognitiv terapi
Kurset er basert på teknikker fra kognitiv terapi, en psykologisk terapimodell som ser på sammenhengen mellom en situasjon, tanker man har om situasjonen og reaksjoner.

– Man får som oftest tak på følelsene sine. Tankene man har om en situasjon, kan derimot være mer krevende å få tak på, fordi de dukker opp og forsvinner så raskt og ubevisst. Én og samme situasjon kan tolkes veldig ulikt fra person til person, og det vil medføre ulike følelsesmessige reaksjoner, sier Meling.

I kognitiv terapi er man opptatt av de ubevisste tankeprosessene som fører til spesifikke reaksjoner hos den enkelte.

– Da må vi jobbe systematisk og kartlegge det som skjer. Det krever mengdetrening å tenke nytt om det som skjer med og i oss.

Må ha nedsatt hørsel og følgeplager
For å delta på kurset, trenger man henvisning fra fastlege eller øre-, nese-, halslege. Nedsatt hørsel er en forutsetning for å kunne delta, og audiogram skal derfor legges ved henvisningen. Tinnitus må også medføre noen psykiske følgeplager for den som deltar, f.eks. søvnproblemer eller konsentrasjonsvansker.

Kurset vil bli skrivetolket.

Oppstart: Kurs arrangeres hvert semester. Det holdes åtte ukentlige samlinger à to timer. Henvisninger mottas fortløpende, og dato for oppstart våren 2017 fastsettes når nok deltagere er påmeldt kurset.

Sted: Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, bygg 3, 1. etg.

Pris: Egenandel på kr. 345 frem til frikort (2186,- NOK i 2016).

Mer informasjon: nbhp@ous-hf.no eller telefon 22 92 35 02 / 951 57 782 (mobil/sms)

Påmelding/henvisning sendes til:
Oslo universitetssykehus
Psykisk helsevern for voksne
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

NB! Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) het tidligere Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP). Vi er nå i en prosess hvor vi skal ta i bruk vårt offisielle navn i alle sammenhenger. Navnet er det eneste som endrer seg, vårt tilbud vil være det samme.