NBHPs brukerråd

Brukermedvirkning skal sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. 

Se tegnspråkversjonen

Brukerrådet skal tas med i beslutningsprosesser og i utformingen og kvalitetssikringen av tjenestetilbudet. Reell brukermedvirkning og brukernes interesser og behov skal være rådets hovedfokus.

Noen av de viktigste arbeidsområdene til Brukerrådet er:

  • Å komme med innspill i saker som handler om tilgjengelighet, ressursutnyttelse, informasjon og kommunikasjon og berører brukere og pårørende
  • Å ta initiativ i saker som har betydning for brukere og pårørende
  • Å være et samarbeidsforum mellom tjenesten og brukerorganisasjonene

Representanter

Kari Savitri Peterson, Norges Døveforbund (NDF) (leder)

Eva Pollen Eikeland, Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

Jorunn Elvebakk, Foreningen Norges døvblinde (FNDB)

Åshild Johansen, Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB)

Jan Erik Hall Hagen, Mental Helse Ålesund

Jenny Meling Hansen, NSHP (ansattrepresentant)

Brit Kjersti Rydland, NSHP (sekretær)

Hege Saltnes, NSHP (seksjonsleder)

Vararepresentanter:

Camilla Kristensen, NDF (vara for Kari Savitri Peterson)

Teddy Kjendlie, HLF (vara for Eva Pollen Eikeland)

Ole Elvesveen, FNDB (vara for Jorunn Elvebakk)

Kari K. Engan, LSHDB (vara for Åshild Johansen)