Henvisningskriterier for svaksynte og blinde

Hvordan henvise til Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP).

Tjenestens formål er å sikre at personer innenfor målgruppen får lik tilgang til utredning og behandling av psykiske lidelser som befolkningen ellers, og at behandlingen skal skje i en tjeneste som har kompetanse om de generelle og spesifikke utfordringene nedsatt syn medfører. Tjenesten skal bidra til etablering og oppfølging av helhetlige pasientforløp både i egen og i andre helseregioner. Tjenesten skal drive veiledning og kompetansespredning når det gjelder oppfølging av pasienter innenfor tjenestens ansvarsområde. Det er særskilt viktig å sørge for kontinuitet i behandlingstilbud som omfatter overgang mellom barn og voksne.

Følgende skal vurderes i alle henvisninger

 • Grad av synshemming
 • Grad av psykisk plage eller lidelse
 • Behov for høyspesialisert kompetanse og tverrfaglig utredning
 • Funksjonsnivå relatert til alder og livsfase
 • Somatiske forhold/komorbiditet
 • Behov for tilrettelegging både når det gjelder synshemming og psykisk tilstand

Henvisningskriterier for barn og unge

 1. Alle grader av synshemming
 2. Alle grader av psykisk lidelse
 3. Behov for tverrfaglig høyspesialisert kompetanse fra et fullt BUP-team

Minimum ett av følgende tilleggskriterier:

a) Synkende funksjonsnivå sosialt, på skole, i utdanning, i familie- og hverdagsliv
b) Samtidig forekomst av andre tilstander; andre sansetap, syndromer eller somatisk lidelse
c) Omfattende behov for tilrettelegging

Alle henvisninger som gjelder barn og unge skal vurderes av den spesialiserte tjenesten, eventuelt i et samarbeid med lokale og/eller regionale tjenester. Den spesialiserte tjenesten skal utvikle faglig forpliktende nettverk hvor regionale og lokale tjenester inngår.

Henvisningen sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Psykisk helsevern for barn og unge, att NBHP
Postboks 4959, Nydalen
0424 Oslo universitetssykehus

Henvisning kan også sendes elektronisk. Les mer om henvisning på Oslo Universitetsykehus´nettsider.

 

Henvisningskriterier for voksne

 1. Betydelig synshemming med visus lavere enn 6/18 (0,33) eller store synsfeltutfall
 2. Psykisk lidelse
 3. Behov for tverrfaglig høyspesialisert kompetanse

Minimum et av følgende tilleggskriterier:

a) Synkende funksjonsnivå på en eller flere arenaer: familieliv, utdanning, arbeid, deltagelse i fritidsaktiviteter
b) Samtidig forekomst av andre tilstander; andre sansetap, syndromer eller somatisk lidelse
c) Omfattende behov for tilrettelegging

Den spesialiserte tjenesten skal utvikle faglig forpliktende nettverk hvor regionale og lokale tjenester inngår. Alle saker med forankring i den spesialiserte behandlingstjenesten skal ha en utrednings- og oppfølgingsplan som fordeler og beskriver ansvar for hva som skal gjøres, hvor og av hvem.

Henvisningen sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Psykisk helsevern for voksne, att NBHP
Postboks 4959, Nydalen
0424 Oslo universitetssykehus

Henvisning kan også sendes elektronisk. Les mer om henvisning på Oslo Universitetsykehus´nettsider.

 

Henvisning av nærpersoner

Nærpersoner til synshemmede som foreldre, partnere, ektefeller, eventuelt annen person som oppgis som nærmeste eller barn med synshemmede foreldre, kan ha behov for veiledning eller behandling for tilstander som er relatert til konsekvenser av synshemming. Disse nærpersonene kan få et tilbud i den spesialiserte tjenesten.

Henvisningen sendes til adressene for henholdsvis voksne eller barn og unge i teksten over.