NBHPs referansegruppe

Referansegruppen skal bidra til at spesialist-
helsetjenestens tilbud til hørselshemmede, døve og døvblinde med psykiske lidelser utvikles tilfredsstillende.

Se tegnspråkversjonen

Mandat

Mandatet for referansegruppen til Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) er følgende:

Referansegruppen skal være et forum for kontakt mellom Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse, de regionale helseforetakene (RHF-ene), de regionale tilbudene til personer med hørselshemming og psykiske lidelser i hver helseregion, brukerorganisasjonene og andre viktige samarbeidspartnere for senteret.

Referansegruppen skal bidra til at spesialisthelsetjenestens tilbud til hørselshemmede med psykiske lidelser utvikles tilfredsstillende, og skal spesielt påse at hørselshemmede i ulike landsdeler får likeverdige tilbud. Gruppen skal spesielt ha oppmerksomheten rettet mot grenseoppgangen og samarbeidet mellom senterets nasjonale tilbud og de regionale tilbudene i helseregionene, for å bidra til sammenhengende og dekkende tjenestetilbud til hørselshemmede med psykiske lidelser.

Det avholdes minst ett møte i referansegruppen hvert år. Referansegruppen behandler hvert år det nasjonale senterets årsplan, samt årsrapport og regnskap for foregående år, før dette oversendes Helsedirektoratet innen 1. mars. Hvert RHF avgir en kort, skriftlig statusrapport om arbeidet i sin helseregion. Normalt avgjør NBHP hvor ofte og når det skal innkalles til møte, men hvert RHF, samt et flertall av brukerrepresentantene, kan kreve at det innkalles til ekstraordinært møte i referansegruppen.

Sammensetning

Sammensetningen av referansegruppen er som følger:

  • 2 representanter fra hvert RHF; 1 fra RHF sentralt og 1 fra det HF som skal drive det regionale tilbudet.
  • 1 representant for Norges Døveforbund, 1 representant for Hørselshemmedes  Landsforbund, 1 felles representant for organisasjoner som representerer brukere med kombinert sansetap, og to representanter for Mental Helse (én fra voksenfeltet og én fra barne- og ungdomsfeltet).
  • 1 representant for Statlig pedagogisk støttesystem (Statped)
  • 1 representant for kompetansesystemet for døve og døvblinde
  • 1 representant for Signo
  • For hver representant oppnevnes det en personlig vararepresentant.

Representanter

Helse Vest RHF:

Representant: Carina Paulsen Mæland (leder)
Tlf.: 415 33 860
E-post: carina.paulsen@helse-vest.no

Vara: Hans K. Stenby

Helse Bergen HF:

Representant: Kristin Opedal
E-post: kristin.opedal@helse-bergen.no

Vara: Jan Inge Gauperaa

Helse Sør-Øst RHF:

Representant: Anne Aasen
E-post: anne.aasen@helse-sorost.no

Vara: Mangler

Helse Midt-Norge RHF:

Representant: Sigrid Aas
E-post: sigrid.aas@helse-midt.no

Vara: Arnt Egil Hasfjord

St. Olavs Hospital:

Representant: Chris Margaret Aanondsen
E-post: chris.margaret.aanondsen@stolav.no

Vara: Mette Uthus

Helse Nord RHF:

Representant: Frank Ivar Nohr
E-post: frank.nohr@helse-nord.no

Vara: Sidsel Forbergskog

Universitetssykehuset i Tromsø (UNN):

Representant: Elena Hauge
E-post: elena.hauge@unn.no

Vara: Mangler

Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped):

Representant: Mangler

Vara: Mangler

Norges Døveforbund (NDF):

Representant: Erik Lundqvist
E-post: erik.lundqvist@signo.no

Vara: Mangler

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF):

Representant: Merete Orholm
E-post: merete.orholm@hlf.no

Vara: Steinar Birkeland

Foreningen Norges døvblinde (FNDB)/Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB):

Representant: Mangler

Vara: Åshild Johansen
E-post: aashild.lovise@ebnett.no

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde:

Representant: Trine Seljeseth
E-post: trine.seljeseth@unn.no

Vara: Mangler

Mental Helse:

Representant: Martine Antonsen, Mental Helse Ungdom
E-post: martine.antonsen@mhu.no

Vara: Mangler

Stiftelsen Signo:

Representant: Henning Skran
E-post: henning.skran@signo.no

Vara: Britt Aspnes Lyngmo

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP):

Hege Saltnes, senterleder
E-post: salh@ous-hf.no

Maj Volden, leder for Voksenenheten
E-post: maj.volden@ous-hf.no

Beate Schie Berntsen, leder for Barne- og ungdomsenheten
E-post: beate.schie.berntsen@ous-hf.no